Энгийн

DetailLayout

Энэ нь иргэд мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linkedin
Лавлах1800-1188
© 2021 Үндэсний Хөрөнгө оруулалтын банк